januari 14


Advies van de Adviesraad Sociaal Domein inzake het terugplaatsen van 2 kunstwerken Bunnik

College van burgemeester en wethouders
van de Gemeente Bunnik
Singelpark 1
3984 NC ODIJK

Betreft: Advies Raadsvoorstel Herstel en herplaatsing Kunstwerken ‘spelende kinderen’ en ‘het
bronzen ei’

Bunnik, 2 januari 2024

Geacht College,
Wij danken u hartelijk voor de ter advisering toegezonden raadsvoorstel ‘Herstel en herplaatsing
Kunstwerken ‘spelende kinderen’ en ‘het bronzen ei’.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft dit voorstel in haar vergadering van 13 december jl. besproken
en adviseert hierop positief. Ook op de kosten voor renovatie en herplaatsing adviseren wij positief.
De Adviesraad Sociaal Domein vindt het een goede zaak dat deze beelden weer een plaats krijgen in
Bunnik.
Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein
Astrid van der Stijl

Ook interessante adviezen zijn: