mei 11


Advies van de Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. het transformatieplan sociaal domein 2017 – 2018

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. het Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018
Bunnik, 11 mei 2017
Geacht college,
Op 4 mei jl. ontvingen wij het transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018 ter advisering. De hoofdlijnen van dat plan waren in een vroegtijdig stadion al met ons overeengekomen, waardoor wij nu in staat zijn om snel te reageren.
De Adviesraad Sociaal Domein is positief over dit transformatieplan. Er spreekt een grote ambitie uit om met behandeling aan de slag te gaan, zonder het eindresultaat te kennen. Wij werken deze werkwijze die past bij de complexiteit van de opgave. Temeer daar u onverminderd vasthoudt aan het belang van de inwoner, diens leefwereld als uitgangspunt en daarop wilt acteren. Als ASD zullen wij vooral daarop volgen en waar mogelijk van input voorzien. Wij gaan ons nog meer toeleggen op het verzamelen van ervaringen van inwoners om de gemeente te kunnen spiegelen.
Wij vragen ons af van het streven naar 30% minder zware zorg haalbaar is. Onlangs heeft het CBS nog een rapport uitgebracht blijkt dat het aantal hulptrajecten in de jeugdhulp in 2016 voors was naarv 2015 (toename van 251.000 naar 319.000, 27% stijging). Ook vanuit andere bronnen zijn er grote zorgen over met naam de jeugdhulp. Wij zouden het college willen aanraden hier genuanceerd mee om te gaan.
Het is een goede zaak die financiële overschotten in de Wmo uit vorige jaren beschikbaar zijn gebleven voor het sociaal domein. Het innovatiefonds lijkt ons een goed instrument om een ondernemende (nieuwe) aanbieder in staat te stellen of anders te werk te gaan. Wij gaan ervan uit dat uw college initiatieven in die richting ook met andere middelen dan financiële en faciliteert. Wij verbaasden ons meer dan de verschillende bedragen voor 2017 (25.000) en 2018 (280.000). Kan dit een vergissing zijn?
Tot slot. Uw college wil meer investeren 'aan de voorkant'. Preventie, versterking van zelfredzaamheid en participatie, waaronder mantelzorgondersteuning. Dit streven zou nog versterkt kunnen worden, wanneer er concrete acties opgenomen zouden worden waarmee de sociale cohesie in de samenleving ondersteund wordt. Samenlevingsopbouw is een ouderwets woord, maar past goed in de huidige trend van de participatiemaatschappij.
Adviesraad Sociaal Domein Bunnik
De Adviesraad Sociaal Domein wenst u veel succes en wijsheid toe bij de uitvoering van dit
transformatieplan.
Hartelijke groet,
ACM Meijer,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Ook interessante adviezen zijn: