oktober 25


Ongevraagd advies energietoeslag 2023-10-25

College van burgemeester en wethouders
van de Gemeente Bunnik
Singelpark 1
3984 NC ODIJK

Betreft: ongevraagd advies Energietoeslag 2023
Bunnik, 25 oktober 2023

Geacht College,
Na de Tweede Kamer heeft op 3 oktober jongstleden ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Gemeenten kunnen daardoor beginnen om – net als in 2022 – huishoudens op of net boven het sociaal minimum te helpen met de hoge energiekosten. Als normbedrag wordt 120% van het minimum aangehouden maar gemeenten hebben de mogelijkheid hiervan in positieve zin af te wijken.
Hoogte van de energietoeslag
De energietoeslag wordt uitgekeerd door de gemeente, en de gemeente bepaalt het bedrag. Om de eerste helft van 2023 te overbruggen hadden gemeenten de mogelijkheid de energietoeslag van 2022 te verhogen met een bedrag van € 500,=. Dit ging uit het budget voor de Energietoeslag 2023. Gemeenten die dit niet hebben gedaan kunnen de volledige € 1.300,= uitkeren, net als in 2022.
Verschil met de Eenmalige Energietoeslag 2022
Ten opzichte van de regeling van afgelopen jaar kent de Wet twee wijzigingen:
•er geldt een aparte regeling voor studenten die wordt uitgevoerd door DUO;
•de Wet biedt de mogelijkheid van een vermogenstoets bij de beoordeling van de aanspraak op de Energietoeslag 2023.
Adviezen
1.De ASD adviseert bij de beoordeling wel de inkomenstoets te hanteren, evenals in 2022, maar geen vermogenstoets te introduceren. Aan dit advies liggen de volgende overwegingen ten grondslag:
a.De kwestie is waarschijnlijk niet erg materieel. Het betreft alleen inwoners met een inkomen onder de 120% van het minimum én een aanzienlijk vermogen. Hoewel cijfers ontbreken verwacht de ASD dan deze groep betrekkelijk gering in omvang zal zijn.
b.De uitvoering moet nog ter hand worden genomen en de komende winter nadert snel. Een snelle uitvoering is van groot belang voor de belanghebbende inwoners.
c.Een extra vermogenstoets vraagt meer beoordelings- en afhandelcapaciteit bij de RSD die met de uitvoering wordt belast en die is al schaars.
d.Het opvragen van de benodigde gegevens moet via de belastingdienst (die al zwaar belast is) en zal de afhandeltermijn aanzienlijk verlengen. Bovendien zijn vermogensgegevens over 2023 voorlopig nog niet beschikbaar.
e.Naar verwachting zal het aantal bezwaren rond de uitvoering met een vermogenstoets hoger zijn, wat ook weer extra uitvoeringscapaciteit en -kosten met zich brengt.

2.Ten aanzien van de uitvoering van de regeling adviseert de ASD de toeslag niet alleen aan de bekende bijstandsgerechtigden ambtshalve (automatisch) toe te kennen maar ook de groep mensen in een schuldhulptraject. Ook zij zijn immers volledig bekend bij de RSD, al zijn ze niet altijd uitkeringsgerechtigd maar leven, ook wanneer ze werkzaam zijn, op een minimum inkomen en veelal van een leefgeld per week (€ 50,= - € 125,=).
Met deze benadering wordt recht gedaan aan de geest en intentie van de Wet en voorkomen dat burgers die wel aanspraak kunnen maken deze noodzakelijke ondersteuning mislopen doordat ze de toeslag anders zelf, volledig onderbouwd, digitaal en tijdig moeten aanvragen.

3.Tenslotte vragen we uw aandacht voor zorgvuldige en brede communicatie voor de groep rechthebbenden met lage inkomens, waaronder ouderen met alleen AOW, kleine uitkeringen vanuit UWV, ZZP-ers met een laag inkomen enzovoort, die niet vanzelfsprekend georiënteerd zijn op communicatie vanuit de Sociale Dienst of Gemeente en ook niet allemaal digitaal volledig vaardig zijn en waarbij ook de Nederlandse taal een struikelblok kan vormen.
Uitgangspunt moet zijn: maximaal bereiken van rechthebbenden om zo hun bestaans-zekerheid zo goed mogelijk veilig te stellen.
Volledigheidshalve vermelden wij hierbij dat bovenstaande adviezen zijn afgestemd door de samenwerkende ASD raden in ZOU verband en dus uniform wordt geadviseerd aan de diverse colleges van B&W.

Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein

Els Voorhorst


Ook interessante adviezen zijn: