oktober 10

Raadsinformatie bijeenkomst 26 januari 2022 “Decentralisatie beschermd wonen”.

Advies: Geef in de opdracht m.b.t. “Decentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang” naar het adviesbureau expliciet aan dat de sociale omgeving meegenomen moet worden

Bijlage: Powerpoint presentatie raadsinformatie bijeenkomst 26 januari 2022

Bunnik, 4 juli 2022

Geacht college,

Aanleiding

Vanaf 2023 wordt beschermd wonen een taak van gemeenten. Op 26 januari van dit jaar was er een informatiebijeenkomst voor gemeenteraden en adviesraden van de Zou-gemeenten hierover, met de titel “Decentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang”(zie bijgevoegd de powerpoint presentatie).Vanuit de ASD van de gemeente Bunnik waren wijmet 3 personen aanwezig; Erik IJpema, Stefan Poelmanen Jantien van Berkel. Vanwege de aanstaande besluiten die over de samenwerking in dit verband gepland zijn (financiën en juridische samenwerking voor het zomerreces2022en de uitvoering voor eind 2022)en de verkiezingen (en daarmee gepaard gaande wisselingen) die sinds de informatiebijeenkomst hebben plaatsgevonden, willen we graag nu dit (informele) adviesmeegeven aan de gemeente Bunnik.

Een duurzame succesvolle overgang naar wonen in de wijk is in het belang van alle inwoners in Bunnik

Tijdens de informatiebijeenkomst bleek er ruim aandacht voor het perspectief van de cliënt in de veranderingen rondom beschermd wonenen de transitie naar het wonen in de wijk. Daar waren wij erg blij mee. Waarechter totaal geen aandacht voor was in deze kwestie;was de sociale omgeving.

Wij willen graag voor het voetlicht brengen dat het duurzaam en succesvol opnemen van iemand met een vastgesteld psychiatrisch ziektebeeld in de wijk niet alleen een kwestie is van de cliënt (of van cliënt en gemeente), maar juist ook van de sociale omgeving in die wijk. Met andere woorden: het is niet vanzelfsprekend dat de overgang naar het wonen in de wijk goed gaat. Zeker in de huidige wooncrisis, die ook een rol speelt in hoe men zich opstelt ten opzichte van mede-inwoners. Voor een duurzaam succesvolle transitie naar wonen in de wijk,is op zijn minst een wederzijdse open houding nodigen bij voorkeur ook betrokkenheid van voorzieningen en hulpbronnen, alsmedehulp bij en afspraken over hoe naaste inwoners kunnen handelen,mocht het onverhoopt niet goed gaan met iemand.

De lessen die in Nederlandse gemeentenop het niveau van bestuur, beleid en uitvoering,reeds zijn geleerd op dit vlak,zijn te lezen in de Movisie publicatie “Een buurt voor iedereen”: Een-buurt-voor-iedereen.pdf (movisie.nl).

Het advies

Zoals te zien is in de laatste slide van de powerpoint presentatie in de bijlage, hebben wij onze inbreng ook gedaan bij de informatiebijeenkomst. We adviseren in deze fase van de besluitvorming bij degemeente Bunnik om de sociale omgeving nadrukkelijk mee te nemen in de opdracht naar het adviesbureau die het proces faciliteert (CQ Procesmanagement), omdat we het een cruciale succesfactor achten, die blijvende aandacht verdient.

Omdat het een beleidsterrein is dat de gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht samen vormgeven, zullen wij dit advies delen met de adviesraden van deze gemeenten.

Met vriendelijkegroet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein Bunnik
Erik IJpema
Voorzitter

Ook interessante adviezen zijn: