april 18


reactie van de Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein Bunnik

Adviesraad Sociaal Domein Bunnik
Reactie van de Adviesraad Sociaal Domein over
Financiële Ontwikkelingen Sociaal Domein Bunnik
Bunnik, 18 april 2019
Geacht college,
Met veel belangstelling heeft onze raad kennisgenomen van de notitie Financiële Ontwikkelingen Sociaal Domein Bunnik, die ons ter informatie is toegezonden.
Hoewel de inhoud intentieeel financieel-technisch van aard is, merken wij op dat er in hoofdstuk 5 ook voorstellen gedaan voor beheersmaatregelen die inhoudelijk van aard zijn. Dat heeft ons gerichte toch een korte reactie aan u te doen toekomen.
Wij denken dat het van belang is dat maatregelen die bedoeld zijn van zuiver technische aard te zijn, altijd te relateren aan een inhoudelijke visie. In het Sociaal Domein doen zich grote lichamelijke voor. We willen een beweging maken van de systeemwereld naar de leefwereld, zoals de belofte van de decentralisaties inhielden. In uw Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018 sluit uw college hierop aan. Wij hebben daar positief op gereageerd. Er spreekt een grote ambitie uit om met behandeling aan de slag te gaan, zonder het eindresultaat te kennen. Wij werken deze werkwijze die past bij de complexiteit van de opgave. Temeer daar u onverminderd vasthoudt aan het belang van de inwoner, diens leefwereld als uitgangspunt en daarop wilt acteren.
Ook uw doelstelling in het collegeprogramma van het versterken van sociale kracht ondersteunen wij uiteraard van harte. Het blijft daarbij ook van belang de kwetsbaarheid van mensen niet uit het oog te verliezen. Het gaat erom dat we verantwoordelijkheid nemen voor zwakkeren in de samenleving door mensen én hun sociale netwerk meer weerbaar te maken. Wij hebben vier aspecten, waaraan sociaal beleid zou moeten voldoen:
• versterking van de kracht die mensen hebben, een beroep doen op talenten;
• tegemoet komen aan de behoeften die voortkomen uit een complexe visie en / of
psychische gesteldheid op geleide van de vraag van de persoon;
• vergroten van het welbevinden / streven naar geluk;
• vergroten van het sociaal netwerk.
Werken aan deze beloften, vraagt om een integrale benadering van vraagstukken, waarbij klassiek gescheiden sectoren met elkaar verbonden worden: inkomen, huisvesting, ondersteuning, daginvulling. Wij zijn er van overtuigd dat dat ook implicaties heeft voor de wijze van samenwerken met partners in het sociaal domein. Omdat er geen enkele organisatie dit alleen kan realiseren. Gemeenten hebben zorgaanbieders, woningcorporaties en welzijnsaanbieders nodig. Als partners, hand in hand en niet rug tegen rug. Werken vanuit de 'bedoeling' en niet vanuit de letter van de wet. Het is fijn dat er overal in het lande geëxperimenteerd wordt met nieuw organiseren en daarbij nieuw verantwoorden.
In de beheersmaatregelen -nomen est omen- zien wij aan de ene kant voornemens om te werken vanuit nabijheid, vroeg ondersteunen in zo gewoon mogelijke vormen (welzijn en preventie) om escalatie van problemen. voorkomen. Een groot goed. Zoals ook in het collegeprogramma is opgenomen: meer investeren 'aan de voorkant' om ellende en kosten te besparen. Wat ons dan verbaast, is het voornemen om met extra menskracht te investeren op de juiste aspecten van controle, grip, naleving van regels, declaratiegedrag, handhaving. Dat staat naar ons idee haaks op de uitgangspunten van samenwerking, vertrouwen, ruimte voor de professional. Verantwoording en monitoring zijn uiteraard nodig. Gelukkig is er veel kennis ontwikkeld om dat op een eigentijdse manier te geven.
Wij adviseren uw college om diepgravend en fundamenteel te kiezen voor een werkwijze vanuit de bedoeling, vanuit vertrouwen, vakmanschap en veiligheid. Zoals we dat inmiddels binnen het CvE succesvol zien gebeuren. Wij adviseren u daarop uw manier van verantwoorden en organiseren te baseren. Omdat alleen deze manier van werken uiteindelijk ten goede komt van de inwoner. Sturen op kwaliteit leidt vaak tot lagere kosten, waar sturen op lagere kosten altijd leidt tot slechtere kwaliteit.
Uw reactie op bovenstaande adviezen zien wij met belangstelling tegemoet.
Hartelijke groet,
A.C.M. Meijer,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Ook interessante adviezen zijn: