november 8


Reactie van de Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. het Collegeprogramma 2018 – 2022

 
Reactie van de Adviesraad Sociaal Domein tav het Collegeprogramma 2018-2022
Bunnik, 8 november 2018
Geacht college,
We realiseren ons dat een collegeprogramma zich houdt aan hoofdlijnen en niet in concreto maatregelen behelst. Dat biedt ook ruimte om samen met de inwoners nadere invulling te geven. Toch hebben wij een paar opmerkingen bij uw voornemens.
De doelstelling van het versterken van sociale kracht ondersteunen van wij harte. Het blijft daarbij ook van belang de kwetsbaarheid van mensen niet uit het oog te verliezen. Het gaat erom dat we verantwoordelijkheid nemen voor zwakkeren in de samenleving door mensen én hun sociale netwerk meer weerbaar te maken.Wij hebben vier aspecten, waaraan sociaal beleid zou moeten voldoen:
• versterking van de kracht die mensen hebben, een beroep doen op talenten;
• tegemoet komen aan de behoeften die voortkomen uit een complexe beoogde en / of psychische gesteldheid op geleide van de vraag van de cliënt;
• vergroten van het welbevinden / streven naar geluk;
• vergroten van het sociaal netwerk.

Wij raken geïnspireerd door uw intentie tot democratische vernieuwing te komen. Onlangs is het onderzoek (VU en UvH) gepresenteerd over De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoopvol zijn de conclusies dat er sinds de decentralisaties meer aandacht is voor vertrouwdheid, maatwerk en samenwerking.Tegelijkertijd constateert mannen nog een tekort aan solidariteit, professionaliteit en democratie. Dat onderstreept het belang van uw voornemen hierin te investeren. Fijn dat actuele kennis u hierin behulpzaam kan zijn. Wij denken dat werkbezoeken om ideeën uit de samenleving te halen en te bespreken, heel nuttig zijn. Wij doen als Asd meer moeite de verbinding met inwoners te verbeteren. Wellicht kunnen we elkaar ondersteunen? Ook wij laten ons in ons actuele jaarplan inspireren door burgerparticipatie 3.0.
Wij denken dat in een inclusieve samenleving, de gemeente het praten over en handelen voor inwoners terugdringt en het praten met en handelen van stimuleert.
De doorontwikkeling van het CvE kan op onze instemming rekenen, daar hebben we al veel met u over van gedachten gewisseld, de afgelopen jaren. We leggen daarbij de nadruk op meer outreachend werken en vanuit creatieve aansluitende oplossingen voor mensen in kwetsbare situaties vinden.
De Asd vindt het jammer dat in het collegeprogramma geen aandacht is voor het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
Het college gaat werken aan de groei van het woningbouwprogramma. Denkt u daarbij expliciet aan de betaalbaarheid, nu in veel sociale woningbouw de huren de afgelopen jaren meer zijn verhoogd? Tot slot vragen we uw aandacht voor goede toegankelijkheid van nieuwbouw woningen.
Rest ons als Adviesraad Sociaal Domein het nieuwe college van B&W alle succes en wijsheid toe te wensen bij de uitvoering van dit programma.
Hartelijke groet,
ACM Meijer,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Ook interessante adviezen zijn: