mei 16


reactie van de Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. uitgangspunten strategische kaders participatiewet 2019-2022

Adviesraad Sociaal Domein Bunnik
Reactie van de Adviesraad Sociaal Domein op
Uitgangspuntennotitie Strategische Kaders Participatiewet 2019-2022
Bunnik, 16 mei 2019
Geacht college,
De Adviesraad Sociaal Domein Bunnik heeft met genoegen kennis genomen van de Uitgangspunten-notitie. Deze notitie is opgesteld door de verschillende gemeenten met als doel regionale uitgangspunten af te spreken waardoor inwoners zo goed mogelijk zijn aan het arbeidsproces en waarbij zo nodig mensen financieel ondersteund moeten worden, zodat armoede / schulden voorkomen kunnen worden. Deze uitgangspunten ondersteunen wij natuurlijk van harte.
Deze notitie roept vooral vragen op hoe dit te realiseren. Ook wij zijn voorstander van één punt waar de inwoner hulp kan vinden. Eén gezin- één plan- één regisseur is een goed uitgangspunt, vergroot de samenhang in de hulp en ondersteuning. In de praktijk blijkt dit vaak moeilijk te realiseren. Het is vaak al moeilijk als er in koppels gewerkt wordt (wij gaan er van uit dat met één regisseur niet een instelling wordt bedoeld, maar één persoon). In deze notitie lijkt erop dat de regie bij de RSD komt te liggen. Terwijl problemen vaak op meer gebieden dan werk en inkomen spelen, en dat juist dan de samenhang belangrijk is. De vraag is van de regie niet bij het CvE zou moeten liggen. Belangrijk is hoeveel mandaat een regievoerder krijgt. Wij denken hierbij aan het treffen van regelingen en het bemiddelen met schuldeisers.
Voor de inwoners van Bunnik blijft het van belang dat er een brug geslagen wordt tussen de dingen die in de regio (bv. De RSD) worden geregeld en wat lokaal wordt geregeld. Er wordt bv. gesproken over een Taalhuis; in Bunnik lijkt alleen een taalpunt in de bibliotheek. Hoe wordt samengewerkt met de formulierenbrigade in de Huiskamer van Odijk?
Samenvattend:
1) Bepaal wat lokaal en wat regionaal moet worden gerealiseerd. Waar ligt de regie en waar ligt het aanspreekpunt. Heeft het van een dagbesteding / werk leidend of de regie op welzijn / krijgen van integrale hulp wat bij de gemeente is belegd.
2) Eén gezin, één plan, één regisseur: een prima principe, maar moeilijk te realiseren. Overweeg om hierbij in koppels te werken met een eerste en tweede contactpersoon. Dit vergemakkelijkt het vervangen aanzienlijk en is duidelijk voor degene die ondersteuning krijgt

De piketpaaltjes staan. Wij zijn benieuwd naar de uitwerking en het tijdspad. Wie wordt waarvoor verantwoordelijk en hoeveel doorzettingsmacht is er om problemen in samenhang op te lossen.
p.s. 1: Het versterken van preventieve instrumenten zou met relatief eenvoudige instrumenten kunnen gebeuren; informatie beter ontsluiten, communicatie verbeteren en mensen met geldproblemen proactief benaderen….. Dit lijkt ons een uitdaging die niet heel eenvoudig is, maar die we van harte ondersteunen.
p.s. 2: Het taalgebruik in deze uitgangspuntennotitie staat ook zelf vol begrippen en jargon waarvan iedereen weet waar het voor staat, maar waar ook iedereen zijn eigen betekenis aan geeft. Het zou een uitdaging moeten zijn om een beleidsnotitie te schrijven zonder termen als : ”inclusieve samenleving, innovatieve werkgeversbenadering, proactieve aanpak” etc.
Hartelijke groet,
A.C.M. Meijer,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Ook interessante adviezen zijn: