oktober 9


Reactie van de Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. het plan Gelukkig en Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik

Bunnik, 9 oktober 2018


Geacht college,

In de laatste vergadering van onze Adviesraad Sociaal Domein (hierna: ‘ASD’) van 19 september jl., heeft Elmi la Haye van Bruisend Bunnik een toelichting gegeven op het plan Gelukkig en Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik. Wij zijn zeer positief over dit plan.De bestrijding van eenzaamheid is een belangrijk speerpunt voor de ASD, net als voor de gemeente, gezien haar agenda sociaal beleid 2014-2018. Ook uit uw Transformatieagenda 2017-2018 spreekt een grote ambitie om met veranderingen aan de slag te gaan, zonder het eindresultaat te kennen. Wij steunen deze werkwijze die past bij de complexiteit van de opgave. Temeer daar u onverminderd vasthoudt aan het belang van de inwoner, diens leefwereld als uitgangspunt neemt en daarop wilt acteren. Uw college wil meer investeren ‘aan de voorkant’. Preventie, versterking van zelfredzaamheid en participatie, waaronder mantelzorg-ondersteuning. Het onderhavige plan lijkt nauw aan te sluiten bij deze doelstelling. Wij denken dat hiermee de benodigde sociale cohesie in de samenleving ondersteund wordt.

Positief is de wijze waarop het plan op zo'n breed draagvlak kan rekenen. Het zijn niet de minste partijen die een gezamenlijke alliantie hebben gevormd. Een hele prestatie!

Uw college werkt in zijn beleidsontwikkeling graag samen met de inwoners van de gemeente. Op dit belangrijke thema krijgt u het op een presenteerblaadje aangeboden, een aanbod om blij mee te zijn.

Inhoudelijk kunnen wij ons goed vinden in de benaderingswijze vanuit het individu. Voor iedere persoon is eenzaamheid een andere beleving. Ook zien we dat er niet eenzijdig naar ouderen wordt gekeken, maar breder naar ook andere groepen inwoners. Daarbij is er zorgvuldig naar bewoording en formulering gekeken. We sluiten aan bij de positieve titel Gezond en Vitaal. We zouden ook liever spreken van werken aan verbondenheid (een inclusieve samenleving in jargon) en ‘omzien naar elkaar’ dan bestrijding van eenzaamheid. Dit past o.i. beter bij de uitgangspunten van positieve gezondheid. Hoe red je het wel, i.p.v.waar liggen je beperkingen. Adviesraad Sociaal Domein Bunnik.

Verder zijn we blij met het flankerende plan om vanuit de HU onderzoek te doen naar de beste wijze van communiceren om mensen te bereiken. Uit ervaring weten we hoe moeilijk het is om mensen te bereiken. Daarbij verdient de oudere inwoner die misschien niet geheel gedigitaliseerd is,extra aandacht. Een echt mens kunnen spreken is voor hen extra belangrijk. Goed om dat onafhankelijk te laten onderzoeken.

Een goede ontmoetingsplek in Bunnik ontbreekt nog. Natuurlijk ligt het voor de hand te kijken naar de mogelijkheden van de Kersentuin, gelet op alle functies die daar verenigd worden. Daarnaast zou ook aandacht besteed kunnen worden aan de versterking van natuurlijke ontmoetingsplekken, zoals de supermarkt, het Wetstein Pfisterpark aan de Kromme Rijn.

We zijn verheugd dat uw ambtenaren actief medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van dit plan. Een mooi voorbeeld van co-creatie. We hopen dat uw college ook in de vervolgfase - om mensen te bereiken- de mogelijkheden wil onderzoeken om de contacten van het Centrum voor Elkaardaarin mee te nemen. Landelijk worden handreikingen gedaan hoe lokale overheden enerzijds de nodige samenwerking kunnen faciliteren en anderzijds toch zorgvuldig omgaan met het delen van persoonsgegevens. Ook met de nieuwe AVG blijkt er meer mogelijk dan op voorhand wordt gedacht. Zolang er een duidelijke doelstelling is en er een wettelijke grondslag aan ten grondslag ligt, kunnen we meer uitwisselen dan veel professionals tot op heden denken. Binnen de VNG is hier actuele kennis over voorhanden.

Wij rekenen erop dat uw college ook in de uitvoering van dit ambitieuze plan de co-creatie met het brede burgerinitiatief blijft zoeken. In deze nieuwe werkwijze schuilen buitengewoon veel kansen om echt de verbinding met uw inwoners te maken. Als ASD zullen wij bij onze activiteiten ook waar mogelijk aansluiten op dit initiatief. Wij ondersteunen kortom dit initiatief van harte en wensen uw college veel succes bij de gezamenlijke aanpak.

Hartelijke groet,

A.C.M. Meijer,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Ook interessante adviezen zijn: