De Adviesraad Sociaal Domein vergadert eens per maand in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt aanwezig zijn. Wel graag van tevoren zelf aanmelden. De verslagen op site zijn korte impressies van de betreffende vergaderingen.  Voor de volledige notulen kunt u contact opnemen met de ASD.

Vergaderschema 2022 (3e woensdag van de maand):  16 februari, 23 maart, 20 april, 18 mei, 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december.

Korte impressie van de ASD vergadering van 18 mei 2022

-Verslag werd gedaan vanuit de verschillende domeingroepen.
Zo werd er op gewezen dat een lokale Inclusie agenda in Bunnik vooralsnog ontbreekt terwijl dat wel verplicht is. Ook de toegankelijkheid en bereikbaarheid van plekken in Bunnik voor mensen met een beperking behoeven verbetering.
Voor wat betreft vrijwilligerswerk blijkt de Corona pandemie een negatieve invloed te hebben gehad. Extra inspanningen om meer vrijwilligers te krijgen zijn nodig.

-Op 16 mei vond een themabijeenkomst over armoedebeleid plaats waarbij zowel vanuit de gemeente als vanuit de regionale sociale dienst vertegenwoordigers aanwezig waren. De bijeenkomst werd door de aanwezige asd leden als zeer positief en informatief beschouwd. Duidelijk was ook dat er op het gebied van ondersteuning van gezinnen in armoede nog wel wat te verbeteren valt in Bunnik, met name als het gaat om de kinderen in die gezinnen. 

Direct Contact met de Adviesraad Sociaal Domein