De Adviesraad Sociaal Domein vergadert eens per maand in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt aanwezig zijn. Wel graag van tevoren zelf aanmelden. De verslagen op site zijn korte impressies van de betreffende vergaderingen.  Voor de volledige notulen kunt u contact opnemen met de ASD.

Korte impressie van de ASD vergadering van 10 Januari 2024

Deze asd vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Bunnik.
Met de vacature van Voorzitter zal deze functie worden ingenomen door de leden van de ASD bij toerbeurt.


Els Voorhorst, als plaatsvervangend voorzitter, opent de vergadering.

Op de eerste vergadering dit jaar was wethouder Julie d’Hondt op bezoek.
Samen met Madeleine Borst, de contactambtenaar.
Voor de wethouder waren o.a. vragen over leerlingen die thuis zitten als er binnen onderwijs geen goede plek gevonden kan worden. Het jaarverslag van de leerplichtambtenaar is bijna klaar. Daarna zal ze een keer aanschuiven bij een ASD-vergadering.
Er was een vraag over eventuele zorgfraude, en de controle daarop nav een uitzending over dit onderwerp in Almelo. Daaraan wordt in Bunnik aandacht besteed, evenals aan het gebruik van PGB’s.
De nieuwe ASD-verordening is bijna klaar wordt nu door verschillende mensen bekeken.
Nogmaals aandacht voor het zoeken naar nieuwe leden en een voorzitter. Iedereen informeert ook zoveel mogelijk in het eigen netwerk.
!0 februari is er vanuit de Koepel van adviesraden een speciale training van de ASD Bunnik.  

Direct Contact met de Adviesraad Sociaal Domein