februari 25


vragen van de Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. het VN-verdrag “Onbeperkt meedoen”

Adviesraad Sociaal Domein Bunnik
Vragen van de Adviesraad Sociaal Domein over het VN-verdrag “Onbeperkt meedoen”
Bunnik, 25 februari 2019
Geacht college,
Zoals we al eerder hebben laten weten is de Adviesraad Sociaal Domein blij met het VN-verdrag “Onbeperkt meedoen” waarin afspraken zijn gemaakt dat de overheden concrete plannen maken om te zorgen dat mensen met een beperking niet uitgesloten worden van activiteiten. Het gaan dan met name over bouwen en wonen, werk, onderwijs, vervoer, participatie en toegankelijkheid en zorg en ondersteuning.
Uiteraard is de gemeente Bunnik op de hoogte van dit verdrag en zal mogelijk hier ook al beleid op aan het maken zijn.
In vervolg op ons schrijven van 23 januari 2019, waarin wij o.a. aandacht vragen voor de toegankelijk-heid van websites en u attenderen op de ondersteuning die een organisatie als Zorgbelang kan bieden, zou de ASD nog graag een antwoord op onderstaande vragen ontvangen:
• Is de gemeente Bunnik ook actief beleid aan het ontwikkelen (of is er al beleid) om tot een lokale inclusieagenda te komen?
• Zo ja, op welke deelgebieden?
• Hoe worden ervaringsdeskundigen betrokken bij het maken van dit beleid?
• Worden daar ook specialisten als bijvoorbeeld Zorgbelang bij betrokken?
• Betrekt de gemeente Bunnik uitvoering en nakoming van het VN-verdrag bij zorgcontractering in het kader van WMO, Participatiewet en Jeugdwet, alsmede ruimtelijke ordening, bouw-vergunningen, openbaar vervoer, toegangseisen en inrichting van gebouwen?

Meer concreet zou de ASD graag horen of de gemeente eisen heeft gesteld ten aanzien van de toegankelijkheid bij de herinrichting bij de Stayokay en zo ja, welke eisen dat zijn? De ASD zal, zodra de herinrichting bij de Stayokay is voltooid, proefondervindelijk deze herinrichting testen op toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Een reactie op bovenstaande vragen zien wij met belangstelling tegemoet.
Hartelijke groet,
A.C.M. Meijer,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Ook interessante adviezen zijn: